Home

organizujemy
projektujemy
i zarządzamy

Jesteśmy zespołem wielobranżowym specjalizującym się w projektowaniu infrastruktury kolejowej i drogowej w formule PiB

NASZA SPECJALIZACJA

Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie technicznym i w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, w szczególności kolejowego. Bez względu na stopień złożoności zadania, zawsze oferujemy naszym klientom wysoką jakość usług oraz kompleksowe i optymalne ekonomicznie rozwiązania. Naszym atutem jest doskonała znajomość procedur administracyjnych w procesie inwestycyjnym, w szczególności pozyskiwanie decyzji ULLK, ULiCP, PnB.

nasze
usługi

ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji

plan projektu, w którym określane są  i krytycznie analizowane wszystkie szczegóły operacyjne wdrażania projektu, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz te związane ze środowiskiem naturalnym

projekt wstępny stanowiący podstawę sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania publicznego, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

projekty stanowiące podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę

projekty stanowiące uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym,. służące wyborowi wykonawcy robót, wykonaniu robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów

co nas wyróżnia

Znamy doskonale polski rynek i realia w zakresie procedur obowiązujących w administracji publicznej oraz polskich kolejach. Działamy nieszablonowo w rozwiązywaniu problemów technicznych i proceduralnych, bo nie boimy się wyzwań.

nasze silne strony

Specjalizujemy się w świadczeniu usług projektowych w zakresie wielobranżowych projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych w dziedzinie budownictwa kolejowego. Zatrudniamy doświadczonych ekspertów w branżach torowej, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, dróg, sieci i urządzeń sanitarnych, konstrukcyjnej oraz zarządzania projektami.

Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze usługi reprezentowały wysoki poziom techniczny, były realizowane terminowo i spełniały wymagania klienta z zachowaniem nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych.


chcesz dołączyć
do naszego zespołu?